VERKEERSBESLUIT BEGGELDERDIJK EN BOSMANSLAAN, DINXPERLO

DeDinxperlogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: VERKEERSBESLUIT BEGGELDERDIJK EN BOSMANSLAAN, DINXPERLO.

Meer informatie over deze bekendmaking:

AanleidingDe afgelopen periode is gewerkt aan de voorbereidingen voor de herinrichting van een deel van de Beggelderdijk tussen de Bohnenweide en de Terborgseweg in Dinxperlo. Aanleiding voor deze herinrichting is dat de weg onvoldoende is ingericht naar het huidige gebruik en bewoners en weggebruikers het wegvak subjectief onveilig vinden. Met bewoners is gewerkt aan een ontwerp met een zo groot mogelijk draagvlak. Dit heeft geresulteerd in een definitief ontwerp waar aandacht is voor een verkeersveilige en klimaatadaptieve inrichting. De herinrichting gaat gepaard met het opheffen van een deel van de huidige verkeersmaatregelen en het treffen van nieuwe verkeersmaatregelen. Hiervoor moet een verkeersbesluit worden genomen. Onderbouwing van het besluitOpheffen van de voorrangskruispunt Uitgangspunt bij de inrichting van erftoegangswegen is de gelijkwaardige voorrang op kruispunten. In de huidige situatie is buiten de bebouwde kom de kruising Beggelderdijk – Bohnenweide uitgevoerd als voorrangskruispunt. Eén van de rijrichtingen is tevens voorzien van een stopstreep. In het verleden is voor deze maatregel gekozen omdat er sprake zou zijn van beperkt zicht en er zodoende geen infrastructurele aanpassing van de kruising noodzakelijk was. De voorrangsregeling is niet conform het Duurzaam Veilig principe. Het uitgangspunt bij duurzaam veilige kruispunten is dat een conflict tussen voertuigen alleen mag en kan optreden bij geringe snelheids- en massaverschillen. Snelheidsremmende maatregelen zijn in deze situaties gewenst. De Beggelderdijk buiten de bebouwde kom, is aangewezen als erftoegangsweg. Dat betekent dat hier allerlei soorten verkeer met elkaar mengen: voetgangers, fietsers, auto’s, en vrachtauto’s. Vanwege het grote verschil in massa tussen de verkeersdeelnemers en het feit dat voetgangers en fietsers grotendeels onbeschermd zijn, moet de snelheid van het gemotoriseerde verkeer op erftoegangswegen laag zijn. Wanneer erftoegangswegen elkaar kruisen, en gelijkwaardig zijn dient er volgens het Duurzaam Veilig principe een gelijkwaardige kruising te worden gerealiseerd. Een uitzondering kan gemaakt worden wanneer één van de 60 km/uur wegen een hoofdfietsroute is. Dan kan er gekozen worden om deze route in de voorrang te zetten. De Beggelderdijk is niet opgenomen in het hoofdfietsnetwerk en voldoet ook niet aan de criteria om als zodanig te worden aangewezen. Hiermee is de Beggelderdijk gelijkwaardig met de kruisende wegen en wordt de kruising met de Bohnenweide gelijkwaardig uitgevoerd. Bij dit specifieke kruispunt is er sprake van mogelijke dwarsconflicten met motorvoertuigen, voetgangers, fietsers en/of bromfietsers. Ter voorkoming van veelvoorkomende conflicten of botsingen dient, vanuit Duurzaam Veilig, er een snelheidsremmer te worden aangebracht. Om die reden wordt het kruispunt voorzien van een plateaudrempel. Daarnaast worden de zijwegen geaccentueerd met lage beplanting volgens het Natuurlijk Sturen principe. Verlaging van maximum toegestane snelheid deel Bosmanslaan In de huidige situatie is een deel van de Bosmanslaan niet aangewezen als 30km-zone. De inrichting is echter zodanig dat een 30km-regime beter bij het gebruik past. In de reconstructie van de Beggelderdijk wordt daarom de 30km-zone poort verplaatst en duidelijk vormgegeven zodat het deel voor huisnummers 63 en 90 t/m 94 ook binnen de 30km-zone komt te vallen. Afweging van belangenDe maatregelen in de voorliggende besluiten dienen tot de in artikel 2, lid 1 en 2, van de Wegenverkeerswet 1994 genomen belangen van het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers. Geen van de in artikel 2, lid 1 en 2, genoemde belangen zijn in het geding met de verkeersmaatregelen die in het voorliggende besluit worden vastgesteld. Juridisch kaderWettelijke grondslagDit besluit is genomen conform:artikel 2, lid 1, onder a, b, c en d Wegenverkeerswet 1994;artikel 15, Wegenverkeerswet 1994;artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;artikel 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht;definitief ontwerp;mandaatregeling 2020 Aalten;Procedure totstandkomingBegin 2021 is gestart met de voorbereiding voor de reconstructie van de Beggelderdijk. Voor de verdere uitwerking van het ontwerp is gekozen voor een klankbordgroep met bewoners uit de betreffende straat. Uit de input van de klankbordgroep is een schetsontwerp ontstaan. Op 23 maart 2021 zijn de oplossingen met een globaal schetsontwerp (SO), welke is ontstaan op basis van de input van de klankbordgroep, aan de klankbordgroep leden gepresenteerd. In de sessie is aangegeven wat er met de aandachtspunten is gebeurd en hoe dit een plek krijgt in het ontwerp. Het SO is in de periode erna aangepast en verder uitgewerkt. De uitgewerkte variant van het SO is op 29 april 2021 gepresenteerd aan de klankbordgroep leden. De klankbordgroep leden hebben die avond de mogelijkheid gehad om nog aanvullende vragen, wensen en opmerkingen aan te dragen. Op basis van de verkregen informatie van die avond is de klankbordgroep op 6 mei 2021 op de hoogte gebracht van een aantal wijzigingen in het ontwerp. Deze wijzigingen waren allen aangedragen door de leden van de klankbordgroep. Op 20 mei 2021 heeft er een digitale informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze informatiebijeenkomst is het ontwerp aan de bewoners gepresenteerd en is er per onderdeel een toelichting gegeven waarom er gekozen is voor bepaalde maatregelen. Deze toelichting werd gegeven door de projectleiders van het bouwteam, een verkeerspsycholoog en een landschapsarchitect. Tijdens de avond was er ruimte om verdiepende vragen te stellen over het ontwerp. Vervolgens heeft men de gelegenheid gehad om tot 28 mei 2021 een schriftelijke reactie in te dienen. Vanuit de buurt zijn er 7 reacties binnengekomen over het ontwerp. Tevens zijn er 2 reacties ingediend door bewoners uit Breedenbroek. Hoewel de twee indieners uit Breedenbroek niet kunnen worden aangemerkt als directe bewoners van de weg en er geen sprake is van enig effect op de verkeerssituatie in Breedenbroek, heeft het bouwteam de opmerkingen wel meegenomen in de totale beoordeling. Op basis van de reacties is het Voorlopig Ontwerp (VO) aangepast waar mogelijk/noodzakelijk. Elke indiener heeft individueel een schriftelijke reactie ontvangen wat er met hun inbreng is gedaan en hoe deze is beoordeeld. Op 24 juni 2021 is het gewijzigde VO gepresenteerd aan de klankbordgroep. Daar is inhoudelijk toegelicht wat er met alle reacties en wensen is gedaan en waar het ontwerp is aangepast. Daarbij is tevens het vervolgproces toegelicht. Op 29 juni 2021 is het VO ter inzage gelegd. Tot 16 juli 2021 heeft iedereen de mogelijkheid gehad om schriftelijk te reageren op het ontwerp. Naar aanleiding hiervan zijn er 11 reacties binnengekomen en zijn er enkele kleine wijzigingen doorgevoerd. Adviesaanvraag politieConform artikel 24 van het BABW dient voor het nemen van een verkeersbesluit overleg gevoerd te worden met de korpschef van de politie, dan wel met de gemandateerde politieambtenaar. Dit overleg heeft plaatsgevonden en de politie adviseert positief over de verkeersmaatregelen zoals beschreven in voorliggend besluit. De politie concludeert het volgende: ‘In het te nemen verkeersbesluit moet een afweging gemaakt worden tussen de veiligheid en doorstroming en de belangen van de aanwonenden. In het verkeersbesluit wordt op deze manier invulling gegeven aan de belangenafweging van de diverse genoemde doelstellingen in artikel 2 van de Wegenverkeerswet.’ Adviesaanvraag Oude IJsselstreek Conform artikel 25 van het BABW dient voor het nemen van di specifieke verkeersbesluit overleg gevoerd te worden met het bevoegd gezag van de weg waar de maatregel direct effect heeft. In dit geval is dit de gemeente Oude IJsselstreek omdat een deel van de kruising op grondgebied van Oude IJsselstreek ligt. Dit overleg heeft plaatsgevonden en de gemeente adviseert positief over de verkeersmaatregelen zoals beschreven in voorliggend besluit. Het besluitBurgemeester en wethouders nemen het volgende besluit:I.door het verwijderen van de verkeersborden B3 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en verwijdering van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van de RVV 1990, het opheffen van de voorrangsregeling op de kruising Beggelderdijk – Beggelderpad – Bohnenweide; II.door het verwijderen van het verkeersbord B7 van bijlage 1 van het RVV 1990 en verwijdering van de stopstreep als bedoeld in artikel 79 van de RVV 1990, het opheffen van de verplichting om te stoppen op de kruising Beggelderdijk – Beggelderpad – Bohnenweide;III.door het aanbrengen van de verkeersborden A1 van bijlage 1 van het RVV 1990 met een snelheidsregime van 30km/u welke zonaal wordt toegepast, het instellen van een 30km-zone op een deel van de Bosmanslaan voor huisnummers 63 en 90 t/m 94. Bezwaar besluitBent u het niet eens met dit besluit? U kunt bezwaar maken. Dit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Schrijf daarvoor een brief of maak digitaal bezwaar met uw DigiD op www.aalten.nl. Zet in die brief in ieder geval:1.uw naam, adres en woonplaats;2.de datum;3.een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;4.waarom u het niet eens bent met het besluit en 5.uw handtekening.Doe dit wel binnen zes weken nadat het besluit waartegen u bezwaar maakt, is verzonden. Anders kan uw bezwaar niet in behandeling worden genomen.Voorlopige voorzieningOok wanneer u bezwaar maakt mag het besluit uitgevoerd worden. Wilt u dit tegenhouden? Vraag dan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter. Dat kan zodra u bezwaar gemaakt hebt. Het postadres van de Voorzieningenrechter is: Rechtbank Gelderland Sector BestuursrechtPostbus 9030 6800 EM Arnhem. MediationWilt u liever een gesprek om tot een oplossing te komen? We kunnen dan met een neutrale gespreksleider vrijblijvend gaan zoeken naar een oplossing. U houdt het recht om alsnog binnen de gestelde termijn van zes weken bezwaar te maken.Aalten, 18 oktober 2021

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2021.

Dit artikel verscheen op deDinxperlogids.nl op 05-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Dinxperlo, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDinxperlogids.nl
Redactie deDinxperlogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dinxperlo
  2. gmb-2021-367591

Gerelateerde berichten