Vastgesteld bestemmingsplan Kern Dinxperlo 2012, Aalten

DeDinxperlogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld bestemmingsplan Kern Dinxperlo 2012, Aalten.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De gemeenteraad heeft op 18 december 2012 het bestemmingsplan “Kern Dinxperlo 2012” gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen volgen uit de nota van zienswijzen. Verder is besloten het kernwinkelgebied op onderdelen uit te breiden. Het plan heeft betrekking op het gehele grondgebied van het dorp Dinxperlo, dus het centrumgebied, de woonwijken, het bedrijfsterrein en enkele daarop aansluitende gebieden. Het plan beoogt aan het bestaande bebouwde gebied een actuele bestemmingsregeling toe te kennen voor het plangebied, waarbij tevens de gewenste ontwikkeling wordt aangegeven. Het plangebied wordt globaal begrenst door de landsgrens, de Rondweg, De Hoonhorstweg, De Beggelderdijk, De Stulendreier, De Hagen, Bosmanslaan, de Hooilanden, de Kalverweidendijk, De Veldmate, De Aaldersbeeklaan, de Aaltenseweg en de Keupenstraat. Met ingang van vrijdag 11 januari 2013 ligt het raadsbesluit met bijbehorende stukken gedurende zes weken voor iedereen ter inzage. Het plan is te bekijken via onze website www.aalten.nl onder AaltenActueel/bekendmakingen. Hier leest u hoe u het plan digitaal kunt raadplegen en de digitale bestanden van het plan kunt verkrijgen. U kunt het plan ook tijdens openingstijden inzien in het gemeentekantoor, locatie Stationsstraat 8 in Aalten. Tegen het ontwerp van het plan zijn zienswijzen naar voren gebracht. Ook heeft de gemeenteraad bij de vaststelling wijzigingen in het plan aangebracht. Een belanghebbende kan gedurende de termijn van de terinzagelegging beroep instellen tegen het raadsbesluit. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van deze procedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht. Uw beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Het raadsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij binnen die termijn (in samenhang met ingesteld beroep) een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. In dat geval wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Ruimte en Economie, via telefoonnummer (0543) 49 3151.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deDinxperlogids.nl op 05-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Dinxperlo, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDinxperlogids.nl
Redactie deDinxperlogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dinxperlo
  2. stcrt-2013-194

Gerelateerde berichten