VERKEERSBESLUIT EMMASTRAAT, DINXPERLO

DeDinxperlogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: VERKEERSBESLUIT EMMASTRAAT, DINXPERLO.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Aalten, 9 januari 2018AanleidingIn 2016 zijn er in de gehele gemeente ondergrondse containers geplaatst voor het gescheiden inzamelen van afval. De locaties zijn nauwkeurig bepaald en zijn kenbaar gemaakt aan de inwoners. Op een aantal locaties binnen de gemeente levert het parkeren van voertuigen bij de ondergrondse containers problemen op met het legen van de containers. Juridisch kaderWettelijke grondslagDit besluit is genomen conform:-artikel 2, lid 1, onder a, b, c en d Wegenverkeerswet 1994;-artikel 15, Wegenverkeerswet 1994;-artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;-artikel 34 onder a van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;-artikel 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht;-mandaatregeling 2016 Aalten;BeleidskaderDe maatregel tot het instellen van een eenrichtingsmaatregel, is getoetst aan Nationaal, Provinciaal en Gemeentelijk beleid. De maatregel wordt conform Duurzaam Veilig uitgevoerd. De essentie van Duurzaam Veilig is het voorkomen van verkeersonveiligheid. Volgens de Duurzaam Veilig- gedachte wordt een weg afgestemd en zichtbaar ingericht op het dagelijkse en gewenste gebruik van de weg, waarbij deze zorgvuldig wordt ingepast in de omgeving. Grondbeginselen voor een Duurzaam Veilig wegennet zijn:-het voorkomen van onbedoeld gebruik van de weg;-het voorkomen van grote snelheids- en richtingsverschillen;-het voorkomen van onzeker gedrag bij de gebruikers van de weg.Het wegbeeld dient daarom uniform en eenduidig te zijn ingericht. De wegen worden daarom ingedeeld in een beperkt aantal functies. Bij het toekennen van functies aan wegen binnen de gemeente Aalten, wordt het landelijk beleid gehanteerd. Dat wil zeggen dat de wegen enkel de functies stroomweg (stromen), gebiedsontsluitingsweg (ontsluiten) of erftoegangsweg (toegang bieden tot erven) toegewezen kunnen krijgen. In de wegencategorisering van de gemeente Aalten, is het betreffende wegvak aangewezen als erftoegangsweg. Dit houdt in dat de weg gebruikt wordt om erven te ontsluiten en dat de weg een verblijfsfunctie heeft binnen de bebouwde kom. BelangenafwegingOverlastHet komt met enige regelmaat voor dat er op de Emmastraat te Dinxperlo geparkeerd wordt nabij de ondergrondse container. Omdat er in de huidige situatie geen beperking is ingesteld voor het parkeren, kan hiertegen niet worden opgetreden. Hierdoor is de vuilophaaldienst regelmatig genoodzaakt om het legen van de ondergrondse container uit te stellen. Naast de overlast van het geparkeerde voertuig voor de vuilophaaldienst, is er ook sprake van stankoverlast wanneer de ondergrondse container niet geleegd kan worden. ParkeerverbodOm de ondergrondse container bereikbaar te houden, is het noodzakelijk om een parkeerverbod nabij de ondergrondse container in te stellen. Een parkeerverbod aan één zijde op het gehele wegvak is te belastend voor de omgeving en is ook niet direct noodzakelijk. Daarom wordt er enkel een parkeerverbod van circa 7 meter ingevoerd. ParkeerplaatsenUitgaande van de huidige richtlijnen voor langs parkeerplaatsen, betekent dit dat er één parkeervoorziening komt te vervallen in de Emmastraat te Dinxperlo. In de betreffende straat zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar om dit op te kunnen vangen. Het instellen van een parkeerverbod heeft dus geen onacceptabele verhoging van de parkeerdruk tot gevolg. Adviesaanvraag politieOp 1 november 2017 hebben wij de politie om advies gevraagd. Hierop hebben wij geen reactie ontvangen. Op 5 december 2017 hebben wij een herinnering gestuurd met het verzoek te reageren op het betreffende verkeersbesluit. Op 9 januari 2018 is geconstateerd dat de politie geen reactie heeft gestuurd. Wij gaan er daarom vanuit dat zij geen bezwaar hebben tegen het betreffende besluit. Het besluitBurgemeester en wethouders nemen het volgende besluit:I.het instellen van een parkeerverbod tussen huisnummers 1 en 1A in de Emmastraat te Dinxperlo , door het aanbrengen van circa 7 meter lange gele onderbroken streep volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;Bezwaar besluitBent u het niet eens met dit besluit? U kunt bezwaar maken. Dit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Schrijf daarvoor een brief of maak digitaal bezwaar met uw DigiD op www.aalten.nl. Zet in die brief in ieder geval:•uw naam, adres en woonplaats;•de datum;•een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;•waarom u het niet eens bent met het besluit en •uw handtekening.Doe dit wel binnen zes weken nadat het besluit waartegen u bezwaar maakt, is verzonden. Anders kan uw bezwaar niet in behandeling worden genomen.Voorlopige voorzieningOok wanneer u bezwaar maakt mag het besluit uitgevoerd worden. Wilt u dit tegenhouden? Vraag dan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter. Dat kan zodra u bezwaar gemaakt hebt. Het postadres van de Voorzieningenrechter is: Rechtbank Gelderland Sector BestuursrechtPostbus 9030 6800 EM Arnhem. MediationWilt u liever een gesprek om tot een oplossing te komen? We kunnen dan met een neutrale gespreksleider vrijblijvend gaan zoeken naar een oplossing. U houdt het recht om alsnog binnen de gestelde termijn van zes weken bezwaar te maken.Hoogachtend,namens burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten,G.Sikking BBEAfdeling Bestuur en Openbare RuimteTeam Beheer Openbare Ruimte

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2018.

Dit artikel verscheen op deDinxperlogids.nl op 05-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Dinxperlo, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDinxperlogids.nl
Redactie deDinxperlogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dinxperlo
  2. stcrt-2018-1841

Gerelateerde berichten