VERKEERSBESLUIT HOGESTRAAT DINXPERLO

DeDinxperlogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: VERKEERSBESLUIT HOGESTRAAT DINXPERLO.

Meer informatie over deze bekendmaking:

AanleidingDe Hogestraat in Dinxperlo is een winkelstraat waar meerdere winkels gevestigd zijn. Tussen de Kerkstraat en de Kwikkelstraat is in het verleden aan één zijde een stopverbod ingesteld. Aan een aantal ondernemers zijn ontheffingen verleend om te kunnen laden en lossen. Deze ontheffingen zijn verouderd en ook de situatie rondom de Hogestraat is zodanig gewijzigd dat het huidige stopverbod moet worden herzien.BelangenafwegingOpheffen stopverbodHet stopverbod is destijds ingesteld om de doorstroming van de weg te kunnen garanderen. Er was namelijk sprake een beperkte doorgang door geparkeerde voertuigen. Destijds is besloten om het stilstaan aan één zijde helemaal te verbieden. Het laden en lossen werd toegestaan door het verstrekken van ontheffingen. Het is niet onvoldoende geworden waarom dit middels ontheffingen wel werd toegestaan. Het stopverbod is daarom een zware maatregel welke, door de vele ontheffingen, moeilijk te handhaven is.Het opheffen van het stopverbod zonder een parkeerverbod is niet wenselijk. Het parkeren aan deze zijde van de weg levert mogelijk problemen op met de bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer. Voertuigen mogen er immers dan onbeperkt parkeren. Dit kan zorgen voor langdurige hinder en onveilige situaties. Het voor korte tijd laden en lossen zorgt ook voor een tijdelijke verslechtering van de doorstroming, maar dit is van zeer beperkte duur Deze korte periode van hinder in combinatie met de relatief lage intensiteit, zorgt niet voor onacceptabele knelpunten op het gebied van doorstroming, bereikbaarheid of verkeersveiligheid. Het betreft tevens vaak één vrachtwagen met beperkte lengte. Er is dus enkel sprake van korte periode van hinder over een zeer beperkte afstand. Dit heeft geen verstrekkende nadelige gevolgen voor de verkeersveiligheid en/of bereikbaarheid. De mate van hinder qua doorstroming is erg minimaal. Om die reden wordt het stopverbod opgeheven en wordt een parkeerverbod ingesteld.Juridisch kaderWettelijke grondslagDit besluit is genomen conform:-artikel 2, lid 1, onder a, b, c en d Wegenverkeerswet 1994;-artikel 15, Wegenverkeerswet 1994;-artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;-artikel 34 onder a van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;-artikel 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht;-mandaatregeling 2016 Aalten;-tekening VK7-04-13.Procedure totstandkomingIn het voortraject zijn ondernemers gevraagd naar hun bevindingen over het stopverbod en de mogelijke alternatieven. Alle ondernemers welke wij hebben gesproken zien geen noodzaak in het in standhouden van het stopverbod. Een parkeerverbod is voor de ondernemers acceptabel. Op die manier mag men er niet parkeren maar kan men wel zonder ontheffing laden en lossen. Dit zorgt voor een lagere administratieve last voor zowel de ondernemer als voor de gemeente.Adviesaanvraag politieOp 11 december 2018 is er een adviesaanvraag ingediend bij de politie. In deze aanvraag is aangegeven dat er advies uitgebracht kon worden tot 11 januari 2019. Binnen de gestelde termijn is er geen advies ingediend. Gemakshalve gaan wij er vanuit dat er geen bezwaren zijn om de bovenstaande maatregel in te stellen. Het besluitBurgemeester en wethouders nemen het volgende besluit:I.het opheffen van het stopverbod op de Hogestraat tussen de Kerkstraat en de Kwikkelstraat te Dinxperlo, door het verwijderen van het verkeersbord E2 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;II.het instellen van een parkeerverbod op de Hogestraat tussen de Kerkstraat en de Kwikkelstraat te Dinxperlo, door het aanbrengen van het verkeersbord E1 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;Bezwaar besluitBent u het niet eens met dit besluit? U kunt bezwaar maken. Dit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Schrijf daarvoor een brief of maak digitaal bezwaar met uw DigiD op www.aalten.nl. Zet in die brief in ieder geval:• uw naam, adres en woonplaats;• de datum;• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;• waarom u het niet eens bent met het besluit en • uw handtekening.Doe dit wel binnen zes weken nadat het besluit waartegen u bezwaar maakt, is verzonden. Anders kan uw bezwaar niet in behandeling worden genomen.Voorlopige voorzieningOok wanneer u bezwaar maakt mag het besluit uitgevoerd worden. Wilt u dit tegenhouden? Vraag dan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter. Dat kan zodra u bezwaar gemaakt hebt. Het postadres van de Voorzieningenrechter is: Rechtbank Gelderland Sector BestuursrechtPostbus 9030 6800 EM Arnhem. MediationWilt u liever een gesprek om tot een oplossing te komen? We kunnen dan met een neutrale gespreksleider vrijblijvend gaan zoeken naar een oplossing. U houdt het recht om alsnog binnen de gestelde termijn van zes weken bezwaar te maken.Aalten, 17 januari 2019Hoogachtend,namens burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten,G.Sikking BBEAfdeling Bestuur en Openbare RuimteTeam Beheer Openbare Ruimte

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2019.

Dit artikel verscheen op deDinxperlogids.nl op 05-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Dinxperlo, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDinxperlogids.nl
Redactie deDinxperlogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dinxperlo
  2. stcrt-2019-3575

Gerelateerde berichten